Niniejsze warunki regulują sposób korzystania z Serwisu Kaldix przez Użytkownika. KORZYSTAJĄC Z SERWISU UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje podanych warunków, zobowiązany jest nie korzystać z Serwisu.

Moc obowiązującą mają warunki w polskiej wersji językowej. Udostępnione przez Serwis tłumaczenia warunków na inne języki służą jedynie celom informacyjnym. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową, a wersją przetłumaczoną, obowiązuje wersja polska.

Warunki korzystania z Serwisu mogą zostać zmienione w dowolnym czasie, bez potrzeby uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik zgadza się na korzystanie przez Serwis z plików cookie i podobnych technologii zgodnie z polityką prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że akty prawne dotyczące świąt, dni wolnych od pracy, dni szczególnych poświęconych różnym wydarzeniom lub ideom, podlegają bardzo częstym zmianom, nieraz w ostatniej chwili, mogą być różnie interpretowane, zaskarżane do sądu i zawieszane lub uchylane. Uprawnienia do dni wolnych od pracy mogą również zależeć od rodzaju i szczegółowych postanowień umowy o pracę, branży, stanowiska, stażu pracy, umów zbiorowych, regulaminów lub konkretnych decyzji pracodawców i innych jeszcze czynników. Użytkownik zawsze powinien sprawdzić jakie przysługują mu uprawnienia związane ze świętami u swojego pracodawcy lub w obowiązujących go umowach i aktach prawnych.

Serwis dokłada wielu starań by zawarte w nim informacje były rzetelne, a jego działanie prawidłowe lecz nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani zapewnień wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności, że:

  • udostępniane w nim treści są kompletne, wyczerpujące, aktualne, wiarygodne, dokładne, czy bezbłędne;
  • będzie on zaspokajał potrzeby i spełniał wymagania Użytkownika;
  • będzie przydatny do określonego celu;
  • będzie poprawnie działał na konkretnej platformie sprzętowej, systemie operacyjnym, przeglądarce;
  • korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane, zabezpieczone przez atakami, wolne od błędów.

SERWIS KALDIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ, ZA ŻADNE SZKODY MATERIALNE I NIEMATERIALNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, UBOCZNE, WTÓRNE I JAKIEGOKOLWIEK JESZCZE INNEGO RODZAJU, WYNIKŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, NA PODSTAWIE DOWOLNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŻELI SERWIS ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB POWINIEN BYŁ ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY RÓWNIEŻ WYŚWIETLANYCH W SERWISIE REKLAM ORAZ OPROGRAMOWANIA I TREŚCI POCHODZĄCYCH OD ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE TO, ŻE TREŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU SĄ UDOSTĘPNIANE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I ŻE KORZYSTA Z NICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Za wyjątkiem użytku dozwolonego w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz treści wyraźnie przeznaczonych do wykorzystania na innych stronach internetowych takich, jak kod źródłowy proponowanych linków do stron Serwisu, czy grafik i opisów przeznaczonych dla mediów społecznościowych i wyszukiwarek, niedozwolone jest, bez wyraźnej zgody Serwisu, kopiowanie, powielanie, reprodukowanie, modyfikowanie i ponowne udostępnianie w jakiejkolwiek formie stron Serwisu lub ich komponentów takich jak kod HTML, własne skrypty i style CSS Serwisu, układ graficzny i treść, czy struktura Serwisu.

Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Serwisu, obchodzenie zabezpieczeń, sabotowanie systemu reklam, lub które zakłócają działanie Serwisu i wykorzystywanej przez niego infrastruktury.

Dostęp robotów sieciowych do Serwisu może zostać ograniczony lub zablokowany według własnego uznania Serwisu. Podobnie, dostęp do Serwisu może zostać ograniczony lub zablokowany Użytkownikom naruszającym niniejsze warunki, rozpoznanym przez systemy zabezpieczające jako zagrożenie oraz krajom z których natężenie ataków na Serwis jest szczególnie wysokie.

Działalność Serwisu Kaldix podlega polskiemu prawu. Użytkownik zgadza się uznać jurysdykcję polskich sądów właściwych dla miasta Siedlce w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw prawnych powstałych w związku z działalnością Serwisu i niniejszymi warunkami. Niezależnie od tego Serwis może podejmować czynności prawne związane z działaniami Użytkownika w jurysdykcji właściwej dla Użytkownika.